Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip SIA „MOOP“, Reg.nr. - 52403041491, Jur. adresas - Rīga, Dzirnavu 45, LV-1010 (toliau - ir „Duomenų valdytojas“) gauna, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos www.moop.lv gavo iš savo klientų ir asmenų, kurie lankosi svetainėje (toliau - „Duomenų subjektas“ arba „Jūs“) .

1.2. Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su nustatytu ar atpažįstamu fiziniu asmeniu, t. t., duomenų subjektas. Tvarkymas yra bet kokia su asmens duomenimis susijusi veikla, tokia kaip įsigijimas, įrašymas, modifikavimas, naudojimas, peržiūra, ištrynimas ar sunaikinimas.

1.3. Duomenų valdytojas laikosi įstatymų numatytų duomenų tvarkymo principų ir gali patvirtinti, kad asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas.

2.1. Duomenų valdytojas renka, tvarko ir saugo asmenį identifikuojančią informaciją, daugiausia per internetinės parduotuvės svetainę ir el. (NB! Pildyti, jei asmens duomenys taip pat renkami kitu būdu, pavyzdžiui, popieriuje).

2.2. Lankydamiesi internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis ir jomis naudodamiesi, sutinkate, kad visa pateikta informacija būtų naudojama ir valdoma pagal Privatumo politikoje nustatytus tikslus.

2.3. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad pateikti asmens duomenys būtų teisingi, tikslūs ir išsamūs. Sąmoningas klaidingas pateikimas laikomas mūsų privatumo politikos pažeidimu. Duomenų subjektas privalo nedelsdamas pranešti Duomenų valdytojui apie bet kokius pateiktų asmens duomenų pasikeitimus.

2.4. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui ar tretiesiems asmenims, jei jie atsirado dėl melagingų asmens duomenų.

3. Klientų asmens duomenų tvarkymas

3.1. Duomenų valdytojas gali tvarkyti šiuos asmens duomenis:

3.1.1. Vardas ir pavardė
3.1.2. Gimimo data
3.1.3. Kontaktinė informacija (el. Pašto adresas ir (arba) telefono numeris)
3.1.4. Sandorio duomenys (įsigytos prekės, pristatymo adresas, kaina, mokėjimo informacija ir kt.).
3.1.5. Bet kokia kita informacija, pateikta mums perkant Svetainės siūlomas paslaugas ir prekes arba susisiekus su mumis.

3.2. Be to, kas išdėstyta, Duomenų valdytojas turi teisę patikrinti pateiktų duomenų tikslumą naudodamasis viešai prieinamais registrais.

3.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir f punktai:

a) duomenų subjektas sutiko tvarkyti savo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais;

b) tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, įvykdyti, arba norint imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;

c) duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi duomenų valdytojui taikomų teisinių įsipareigojimų;

f) tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti teisėtus duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesus, nebent duomenų subjekto, kuriam reikalinga asmens duomenų apsauga, interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės nusveria tokius interesus, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

3.4. Duomenų valdytojas saugo ir tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis tol, kol yra bent vienas iš šių kriterijų:

3.4.1. Asmens duomenys yra būtini tikslams, kuriems jie buvo gauti;
3.4.2. Išorės norminiuose aktuose nustatyta tvarka Duomenų valdytojas ir (arba) Duomenų subjektas gali realizuoti savo teisėtus interesus, pavyzdžiui, pateikti prieštaravimus arba pareikšti ar pareikšti ieškinį teisme;
3.4.3. Tol, kol yra teisinis įsipareigojimas saugoti duomenis, pavyzdžiui, pagal Apskaitos įstatymą;
3.4.4. Kol galioja Duomenų subjekto sutikimas dėl atitinkamo asmens duomenų tvarkymo, nebent asmens duomenų tvarkymui yra kitas teisinis pagrindas.

Pasibaigus šioje dalyje nurodytoms aplinkybėms, duomenų subjekto asmens duomenys taip pat saugomi ir visi svarbūs asmens duomenys yra visam laikui ištrinami iš kompiuterinių sistemų ir elektroninių ir (arba) popierinių dokumentų, kuriuose yra atitinkami asmens duomenys, arba šie dokumentai anonimizuojami. .

3.5. Siekdamas vykdyti savo įsipareigojimus jums, duomenų valdytojas turi teisę perduoti jūsų asmens duomenis bendradarbiavimo partneriams, duomenų tvarkytojams, kurie mūsų vardu atlieka reikiamą duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, buhalteriams, kurjerių tarnyboms ir kt. Duomenų valdytojas yra asmens duomenų valdytojas. Mokėjimą apdoroja mokėjimo platforma makecommerce.lv, todėl mūsų įmonė perduoda asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, platformos savininkui Maksekeskus AS.
Esant prašymui, mes galime perduoti jūsų asmens duomenis vyriausybei ir teisėsaugos institucijoms, kad apgintume jūsų teisinius interesus, jei reikia, rengiant, teikiant ir ginant teisinius reikalavimus.

3.6. Tvarkydamas ir saugodamas asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4. Duomenų subjekto teisės

4.1. Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Latvijos Respublikos teisės aktus jūs turite teisę:
4.1.1. Pasiekite savo asmens duomenis, gaukite informaciją apie jų tvarkymą, taip pat paprašykite savo asmens duomenų kopijos elektroniniu formatu ir teisės perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui (duomenų perkeliamumas);
4.1.2. Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
4.1.3. Ištrinkite savo asmens duomenis („pamirškite“), nebent įstatymai reikalauja saugoti duomenis;
4.1.4. Atsiimti išankstinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
4.1.5. Apriboti jūsų duomenų tvarkymą - teisė reikalauti, kad laikinai sustabdytume visų jūsų asmens duomenų tvarkymą;
4.1.6. Kreipkitės į Duomenų valstybinę inspekciją
Prašymą pasinaudoti savo teisėmis galite pateikti užpildydami formą asmeniškai Bukultu gatvėje 7a, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005
, arba siųsdami užklausą elektroniniu būdu, rašydami klientų aptarnavimo tarnybai info@moop.lv

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Ši privatumo politika yra parengta pagal 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei panaikinančio direktyva 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), taip pat į galiojančius įstatymus ir Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos.

5.2. Duomenų valdytojas turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti Privatumo politiką. Pataisos įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje www.moop.lv

POPULIARIOS PREKĖS

Žiūrėti visus
-13%
-13%
prieš maždaug [time] minučių, [location]
Šioje svetainėje naudojami slapukai, kad naršyti būtų patogiau. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine sutinkate, kad mes naudojame slapukus.
Jūs esat veiksmīgi parakstījies!
Šis e-pasts jau ir reģistrēts